Skip to content

Gebruiksvoorwaarden klantbeoordelingssysteem

De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassingen op het gebruik van het klantbeoordelingssysteem van CustomerCheck, gevestigd aan de Strevelsweg 700 303, 3083 AS Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 83554033.

Door uw review in te vullen en op de ‘verzend’ button te klikken gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze Gebruiksvoorwaarden. Wij adviseren u om deze Gebruiksvoorwaarden goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor uw eigen administratie.

Artikel 1 / Definities.

In deze Gebruiksvoorwaarden hebben de onderstaande termen en uitdrukkingen (zowel en enkelvoud als in meervoud) de volgende betekenis:

Contractant/Bedrijf: de onderneming waarvan de Gebruiker een product of dienst heeft afgenomen.
Dienst: de overeengekomen dienst van CustomerCheck bestaande uit het verzamelen en publiceren van Reviews.
Klantentevredenheidonderzoek/Enquête: een vragenlijst op basis waarvan Gebruiker een klantentevredenheidsonderzoek kan houden onder hun klanten.

Gebruiker /U: een natuurlijk persoon, ouder dan 16 jaar, die met CustomerCheck een gebruiksovereenkomst heeft gesloten voor het plaatsen van Review en een klant van Contractant/Bedrijf.
Review: een door Gebruiker geplaatste beoordeling van een Bedrijf, inclusief de ingevulde persoonlijke informatie (zoals voornaam, woonplaats, leeftijd of gekochte product).
Website: de overeengekomen website www.customercheck.nl.

 Artikel 2 / Plaatsen van Reviews en levering van de Dienst.

2.1 CustomerCheck biedt u de mogelijkheid om via de Dienst een Review achter te laten en Enquêtes in te vullen.
2.2 Uw Review (inclusief persoonlijke informatie) kan worden gepubliceerd op de Website, de website of andere media van het Bedrijf en in zoekmachines en/of websites van andere partners van CustomerCheck welke op de Website bekend worden gemaakt. Deze partners kunnen van tijd tot tijd wijzigen.
2.3 De Review (inclusief de door u ingevulde persoonlijke informatie) wordt alleen aan het betreffende Bedrijf verstrekt indien dit Bedrijf daarvoor met CustomerCheck een overeenkomst heeft gesloten. Het Bedrijf is in dat geval gerechtigd, doch niet verplicht, om de Reviews te publiceren op zijn website. Indien het Bedrijf tot publicatie van de Reviews overgaat dient hij alle Reviews te plaatsen; hij mag dus geen selectie maken. Het Bedrijf is gerechtigd om de Reviews in een eigen look en feel te publiceren.
2.4 CustomerCheck is gerechtigd om een wijziging aan te brengen in de Review of om deze te verwijderen, zonder dat u recht heeft op enige vorm van schadevergoeding. CustomerCheck kan dit bijvoorbeeld doen indien de tekst van de Review (onnodig) lang is, indien de door u ingevulde Persoonsgegevens niet correct zijn, indien u in strijd handelt met artikel 3 of indien het Bedrijf een klacht over de Review heeft ingediend, een en ander conform artikel 5.
2.5 Het Bedrijf is niet gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de Reviews.
2.6 Door een Review op de Website te plaatsen verleent u CustomerCheck, een eeuwigdurend, onherroepelijk, royalty-free en onbeperkt recht om de Review in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden te gebruiken.

Artikel 3 / Voorwaarden aan het gebruik van de Dienst.

3.1 U staat er voor in dat alle (persoons)gegevens die u in het kader van de Dienst verstrekt, zoals uw naam, adres en e- mailadres volledig, juist en actueel zijn en dat u de Dienst uitsluitend voor uzelf gebruikt.
3.2 U bent aansprakelijk voor de inhoud van de Reviews en garandeert dat:
a) de inhoud daarvan niet vals, bedrieglijk, frauduleus of op andere wijze onrechtmatig en/of in strijd met de wet is.
b) u met de Review anderen (waaronder het Bedrijf waarover u een Review geeft) niet onheus bejegent, bijvoorbeeld door het plaatsen van discriminerende, aanstootgevende of beledigende teksten.
c) de Review uitsluitend gebaseerd is op uw eigen ervaring met het Bedrijf en deze ervaring niet langer dan 6 maanden geleden heeft plaatsgevonden. Deze periode van 6 maanden is niet van toepassing indien u de Review plaatst naar aanleiding van een verzoek daartoe van het bedrijf. Om de betrouwbaarheid van de Reviews te waarborgen is CustomerCheck gerechtigd om, steekproefsgewijs, via e-mail contact met u op te nemen om een bewijs te overleggen waaruit blijkt dat u klant van het Bedrijf bent (geweest).
d) de Review niet bedoeld is als reactie op andere Reviews.
e) de Reviews geen Persoonsgegevens, of andere beschrijvingen die te herleiden zijn tot een persoon bevat.
f) u de belangen en de goede naam van CustomerCheck en haar Dienst in het bijzonder, niet zult schaden.
g) de Reviews enkel en alleen gaan over het Bedrijf / in de Review niet verwezen wordt naar concurrerende organisaties van het Bedrijf.

Artikel 4 / Persoonsgegevens.

4.1 Via de Dienst verwerkt CustomerCheck persoonsgegevens van Gebruikers. CustomerCheck is “Verwerker” in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (de AVG) en draagt er zorg voor dat de verwerking van deze Persoonsgegevens voldoet aan verplichtingen opgenomen in de AVG.
4.2 Het in Bijlage 1 opgenomen Privacybeleid is – aanvullend op CustomerCheck’s Disclaimer & Privacy- en Cookiestatement – van toepassing op de verwerking van deze Persoonsgegevens door CustomerCheck.

Artikel 5 / Klachtenprocedure.

5.1 Indien een Bedrijf of een andere derde van mening is dat uw Review in strijd is met de Gebruiksvoorwaarden, kan hij CustomerCheck per mail verzoeken om uw Review te verwijderen. CustomerCheck zal u zo spoedig mogelijk per mail van de klacht op de hoogte stellen en u in de gelegenheid stellen om verweer te voeren. De klacht zal vervolgens binnen veertien dagen worden afgehandeld.
5.2 Tijdens de behandeling van de klacht kan de Review (tijdelijk) verwijderd worden.

Artikel 6 / Intellectuele eigendomsrechten.

6.1 Alle intellectuele eigendomsrechten en overige rechten met betrekking tot de Dienst (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen de website van CustomerCheck, afbeeldingen, vormgeving en overige materialen) berusten bij CustomerCheck en/of haar licentiegevers. Er vindt geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten plaats.
6.2 U mag de Dienst uitsluitend gebruiken voor de doeleinden die in deze Gebruiksvoorwaarden staan beschreven. U bent niet gerechtigd (onderdelen van) de Dienst op welke wijze ook aan derde(n) beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, wijzigen, of op welke wijze dan ook in ander materiaal, een andere website of andere software of dienst te verwerken of
te embedden, te onderwerpen aan reverse engineering, afgeleide producten of diensten te creëren dan wel anderszins te gebruiken anders dan conform het doel van de overeenkomst.
6.3 U staat er voor in dat uw Review of andere door u ter beschikking gestelde materialen geen inbreuk maken op rechten van derden en dat u gerechtigd bent deze materialen aan CustomerCheck ter beschikking te stellen.

Artikel 7 / Uitsluiting garanties en aansprakelijkheid CustomerCheck.

7.1 Ofschoon wij met betrekking tot (de inhoud van) de Dienst de uiterste zorg nastreven, kunnen wij niet instaan voor de aanwezigheid van eventuele gebreken of andere onvolkomenheden waaronder in het bijzonder onvolledigheden of onjuistheden in publicatie van uw Review(s). CustomerCheck is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die wordt veroorzaakt door de Dienst of enige gebreken of andere onvolkomenheden in of ten aanzien van Dienst.

Artikel 8 / Slotbepalingen.

8.1 CustomerCheck is gerechtigd de Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De wijziging zal via de Website of op een andere wijze aan u bekend worden gemaakt. Indien u de wijziging niet accepteert kunt u uw gebruik van de Dienst opzeggen indien er uiterlijk een (1) maand voor het einde van de lopende contractperiode schriftelijk is opgezegd. De beëindiging leidt tot een verwijdering van de Reviews. Dit betekent dat uw verzamelde data niet kan worden teruggehaald wanneer u op een later moment besluit weer reviews te gaan verzamelen via CustomerCheck, u moet dan opnieuw starten met 0 reviews.
8.2 Op de overeenkomst en deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Nieuwsbrief ontvangen?